پاستیل و ژله، حلال یا حرام؟

سلول های مزانشیمی ژله وارتون بند ناف، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی نشانگرهای سطحی و ژنهای وابسته به آنها در سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بود. آنها بیان داشتند که هر دو دارو به صورت معناداری بر کاهش درد پس از درمان موثر است. روش کار: برای این کار 20 کلنی دارای ملکه یک ساله خواهرناتنی و با شرایط داخلی یکسان بهطور تصادفی به دو گروه تقسیم گردید. در نهایت، نشانگرهای سطحی و ژنهای وابسته به آنها در سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون به روش فلوسایتومتری و نیز RT-PCR (Reverse-transcriptase polymerase chain reaction) مورد بررسی قرار گرفت. استنتاج: سلولهای بنیادی ژله وارتون از مورفولوژی سلولهای مزانشیمی برخوردار هستند و نشانگرهای سطحی مربوط به آنها را بیان میکنند. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های مورفولوژیکی این سلول ها و نشانگرهای سطحی آنها بود. مطالعات کلینیکی پیشنهاد کردند که کلاژن به دلیل داشتن مقادیر زیاد اسیدآمینه برای درمان این بیماریها میتواند مفید باشد. شوره سر اغلب به دلیل خشکی پوست، عفونت های قارچی و پوست تحریک شده یا روغنی بیش از حد اتفاق می افتد.

به همین دلیل افرادی که ابروهایی نازک دارند هم می توانند از این محصولات استفاده کنند. تزریق ژل لب برای چه افرادی خطرناک است؟ افرادی که بدن آن گلیسین کافی ندارد به اندازه کافی نمی تواند سم زدایی را انجام دهد. نتیجه گیری نهایی: بهطور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با اجرای این شیوه ضمن جلوگیری از بچه دادن کلنیها میتوان مقدار قابلتوجهی ژله رویال از کلنیها برداشت نمود. برای نتیجه گیری قطعی در مورد درمان التهاب با ژل رویال ، اطلاعات بیشتری لازم است. نتیجه گیری: بند ناف انسان میتواند یک منبع جایگزین برای سلول های بنیادی مغز استخوان در جهت سلول درمانی و مهندسی بافت گردد. این تحقیق با هدف استفاده از پودر ژل الوورا و بررسی خصوصیات بافتی و ماندگاری کیک جهت فراسودمند شدن محصول و افرایش کیفیت بافتی آن انجام شد. 1. پودر بوراکس و آب گرم را با هم مخلوط کنید.

نتایج: در مجموع سه مرحله، میانگین تعداد سلول پذیرششده 1/216 عدد، مقدار ژله رویال برداشتشده از هر سلول پیوندی 67/273 میلیگرم و مقدار ژله رویال برداشتشده از هر کندو 33/59 گرم بود. ژلاتین در غلظت­های یک و دو درصد (وزنی)، استویا با سطوح جایگزینی صفر تا صد درصد با شکر و چای ترش به میزان 20 درصد وزنی برای 100 گرم ژله استفاده شد که 48 ساعت پس از تولید ژله، آزمون­های pH، بریکس، رطوبت، اسیدیته، فعالیت آبی، سفتی بافت، رنگ، آنالیز حسی و آزمون میکروبی انجام شد. مشاهدات میکروسکوپی سلولهای بنیادی در کشت اولیه دو جمعیت متفاوت، سلولهای شبه فیبروبلاستی و شبه اندوتلیالی پهن را نشان داد. بررسی های تکنیک RT-PCR نیز نشان دهنده بیان دو نشانگر CD44 و CD105 و عدم بیان نشانگر CD34 بود. برای نشان دادن خاصیت بنیادینگی این سلول ها سه نشانگر CD شامل CD105 ، CD44 و CD34 مورد آزمایش قرار گرفت. سپس ویژگی های رشد آنها بررسی شده و با استفاده از روش RT-PCR نشانگرهای سطحی CD44 و CD105 و CD34 بررسی گردید. همزمان، نشانگرهای سطحی سلولهای بنیادی خونساز در آنها بیان نمیشود. پروتئین از اسیدهای آمینه مختلفی تشکیل شده است و ژلاتین حاوی چندین مورد از آنها است. یک نوع ماده که حاوی پروتئین آمینو اسید می باشد که از جوشاندن استخوان، غضروف و پوست حیوانات برای استخراج کلاژن درست می شود.

مواد و روشها: قطعاتی از ژله وارتون بند ناف انسانی تشریح و در محیط DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) حاوی سرم جنین گاوی (Fetal bovine serum یا FBS) 20 درصد کشت داده شد. سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون نشانگرهای سطحی سلول های بنیادی مزانشیمی را بیان می کنند. سابقه و هدف: ژله وارتون بند ناف منبع غنی و در دسترسی از سلولهای بنیادی است که قدرت تکثیر و تمایز بالایی دارد. در اين آزمايش مشخص شد که اسيدآمينه هاي آزاد آسپارتيک اسيد، گلوتاميک اسيد، آلانين، پرولين، تايروزين، متيونين، لوسين و ايزولوسين در گرده زنبورعسل وجود داشتند. مشخص شد که سه اسيدآمينه آزاد، آسپارتيک اسيد، گلوتاميک اسيد و پرولين در تمام نمونه هاي مورد مطالعه وجود داشتند. نتايج نشان داد که پرولين، ليزين، آسپارتيک اسيد، گلوتاميک اسيد، سرين و بتاآلانين اسيدآمينه هاي آزاد عمده در ژله رويال بودند. اسيدآمينه هاي ژله رويال طيف گسترده اي از عملکردهاي دارويي و سلامت بخشي را در انسان دارند. در اين آزمايش گرده زنبورعسل هيدروليز شده با آنزيم آلکالاز داراي بيش-ترين تعداد آمينواسيد آزاد (22 اسيدآمينه) بود. مطالعه حاضر با هدف تعيين اسيدآمينه هاي آزاد ژله رويال، گرده زنبور عسل و گرده زنبور هيدروليز شده مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید