سنگ کلیه:علائم، درمان و دفع – متخصص اورولوژی، کلیه و مجاری ادرار: دکتر اسلامی

از سطور فوق چنین استنباط مـــی شود که یک موقع خیلی باارزش بخاطر استرداد سرزمین های اشغالـــــی ، برای امیر عبدالرحمن خان مساعد شده بود که با استفاده ازان مشکلات عدیده دولت ومردم افغانستان حل میگردید ولی با تأ سف بی پایان که امیر بار دیگر لغزید وازین چانس طلایی استفاده کرده نتوانست. با حرکت سنگ در مجاری ادراری شما ممکن است درد ناشی از سنگ کلیه تغییر کند – مثلاً انتقال به مکان متفاوت یا شدت آن افزایشیابد. همچنین سنگهای کلیه میتوانند ناشی از عفونت در مجاری ادراری باشند که از آنها به عنوان استروویت یا سنگهای عفونی نام برده میشود.

این سنگ همچنین به عنوان سنگی موثر در برابر بیماری قلبی و خونریزی شناخته شده است. پـرواضح است که خائن در انظار ملت هیچ قیمت و اعتبار ندارد ودرنزد خداوند تعالی وخلق مبغوض شناخته میشود بایـد که بیت المال همیشه پرومملو باشد زیرا نسبت به نداشتن دیگرچیز ها درقـلت بیت المال ضعـــف ونــــاتوانی حـــکومت زودتـــروبـشتر ظا هر میگردد. در طول تاریخ الماس همواره به عنوان “پادشاه سنگهای قیمتی” نزد افراد ثروتمند شناخته شده بوده و چه بصورت تراشیده یا نتراشیده از آن در زیورآلات خود استفاده می کردند. بسیاری از شرایط سلامتی بیش از دیگران گروههای جمعیتی خاص را هدف قرار می دهند – به عنوان مثال ، افراد مسن بیشتر احتمال دارد از بیماری آلزایمر رنج ببرند.

بطور مثال یک تعداد از فیودالهای هــــــزاره جـــــات که خود قیام مردم زحمتکش هزاره جات را برضد عبدالرحمن خان ســــــازمان داده بودند، بادرک فرجام ناگوار جنگ برای خود، جانب امیر را الــــــــتزام کرده و هزاران انسان بی گناه ملیت زحمتکش هزاره را در آتش جنـــــگ قربان کردند. فرزند عزیزم، پوشیده مباد آنکه من در حیات خود زمام حکومـــت را بتو سپردم میدانم که این حرکت بلاشک از نظام حکومت هــــای دول غربی و شرقی مخالف است لاکن غرض من درین محل آنست که ترا از طرز حکومت و اجرا آت آن باخبر گردانم و فرصتیکه مملکت را مالک و بر اریکهُ سلطنت جلوس نمایی صاحب تجربه و بلدیت باشی.

7 ــ طوریکه حکومت برطانیا بامن تاکنون با اوضاع مسالمت کارانــه ومصالحه آمیز پیش آمده توهم با انها چون من روش نما لاکـــن به هــر حال نــصب العین خودرا باید به امــنیت و اســـتقلال افغانستان دوختـــه بـــا شی. در حال مصرف آنتی بیوتیکی به نام سفتریاکسون هستید. حتی در بعضی حــــــالات اسلحه و پول را در اختیار مبارزین ملی دوطرف سرحدات شرقی کشور قرارمیداد و ازمبارزهُ برحق آنها طرفداری میکرد، که ازان جمله میتوان از ملا نجم الد ین معروف به «آخوند صاحب هده» و مریــــــــــــد اوملا عبدالغفور معروف به « آخوند صاحب سوات» نام برد.

ازان جمله میتوان از سلطانعلی خان پسر سردار شیرعلـــــی خان جاغوری، میرحسن بیک لعل، میرابراهیم بیک سرجنگل، میرغلام رضا بیک خلج، میر محمد رضا بیک الــــقان، میر غلام حسین بیک اشترلی، میر یوسف بـــیک تخت نام بــــرد. شمشیری هم داشت از صورتش کمال فــراست ظاهر و کلیه وضعش مثـل جنگ آوران شجاع و در قامت از اشخاص دیگر که درین محفل بودند کوتاه تر بود. دیابت شدید می تواند ادرار را اسیدی تر کند که این موضوع سرعت رشد سنگ را بسیار بالا می برد. فراموش نکنید نباید اجازه بدهید بین زمان های سنگ پا کشیدن زیاد فاصله بیفتد چون هر بار که پوست پا ضخیم شود، سنگ پا کشیدن به زمان بیشتری نیاز دارد و لطافت پا را از بین می برد.

ای فرزند، تجارب عصری مارا خوب دانسته ساخته باید که از فرصت استفاده نمود، یقین نمائیم که قشون ما همیشه به یک پیمانـهُ کاملی مستعد و حاضر باشند، پس دراوقات سلم وراحت تزئید آلات جنگ و ذخایر حربی را فراموش نکنی، زیرا در زمان جنگ قشون تو عندالضرورة به آذ وقه و ذخایر و آلات مکفیهُ حربی محتاج بوده و تهیهُ آن در آن زمان دشوار است. 4 ــ بر تو لازم است که کار روایی های اشخاص خود را تقدیر نماییی و فضیلت افراد برجستهُ مملکت را فراموش نکرده آنها را باعزم و خوشوقت ساخته حوصلهُ ایشان را بیفزایی تا به خدمت تو به نهایت دقت و اخلاص و استقامت بیشتراقدامات نمایند.

عدهای دیگر معتقدند که رنگین کمان حاوی نیرویی است که تاثیر زیادی در ترویج صلح در زمین دارد و این نیروی منتشر شده از رنگین کمان بر روی برخی سنگها مانند اوپال به صورت طبیعی به جا مانده و قدرت و درخشش بی نظیری را به این نوع سنگ بخشیده است، سنگ اوپال بیماری افسردگی را درمان و به پیدا کردن عشق واقعی افراد کمک می کند. سرکه به دلیل اینکه خاصیت اسیدی و شیمیایی دارد هر جسم آهکی را درون سرکه قرار دهید، اسید موجود در سرکه باعث تجزیه شدن جسم آهکی شده و حباب های کوچکی از کنار آن بیرون می آید که باعث جهت گرفتن و در اصطلاح حرکت کردن آن جسم می شود که مهره مارهای ایرانی نیز از این قانون مستثنی نیستند.

3- آیا بعد از خارج کردن کیسه صفرا از بدن امکان بارداری وجود دارد؟ مشارالیه بالنسبه به سه نفر دیگریکه مذکور داشتم از مردمان اهـــل الله بیشتر به اشخاص سیاسی دان شباهت داشت. همان لحظه ملحم شدم به اینکه پاد شاه مذکور حضرت محمد مصطفی صلی الله وآله و د وشخص طرف یمین ابوبکر وعثمان و دو شخص طرف یسار عمر وعلی میباسد. دریـــن جا متن وصیت نامهُ مذکور بخاطر قـــضاوت خـــوانندگان ، بــدون کم و کاست تقدیم میگردد. معلوم می شد پاد شاه ازین جواب چـــــندان خوشنود نشد و به فرشته هایکه شخص مذکور را آورده بودند حکم نمود اورا بر گردانند فورا ً مشتار الیه را بردند.

پگماتیتها صرفا بر مبنای اندازههای غیر عادی دانههای کانی موجود قابل تشخیصاند. اورانیوم-۲۳۵ برای راکتورها و جنگافزارهای هستهای اهمیت دارد، زیرا تنها ایزوتوپ اورانیوم است که در طبیعت روی زمین در مقادیر قابل توجهی که شکافپذیر است، وجود دارد. پوکه معدنی از گدازههای آتشفشانی تشکیل میشود که بعد از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانههای ریز و درشت درمیآید که سطح آن حبابی و دارای سوراخهایی است. 5 ــ از لحاظ و خاطر داری و رعایت سابقه پرهیزنموده درغــــوررسی مظلوم از ظـالم و باز خواست از مجرم اگر چه مجرم پسر و پارهُ جگر تو باشد هـــیچ مذایقه نکنی زیرا با این شیوه دلهای عموم آنهارا شکار و مطیع و منقاد خود خواهی ساخت.

ارتباط سنگ با بدن انسانها موضوعی است که در بین عموم مردم در بین شک و تردید قرار دارد، عده ای بر این باورند که سنگها ارتباطی با بدن انسان ندارند و موضوع سنگ ماه تولد را به طور کامل رد میکنند، اما اگر نظر کارشناسان و محققان سنگ و همچنین راهبان و عارفان تمدنهای کهن را بدانید حتما نظر شما عوض خواهد شد. پاد شاه صورتی داشت نیکو و بیضی، محاسن مدّ ور، ابرو ها و مژگانهای بلند و خوش وضع، لباس فراخی به رنگ آبی در بر و عمامهُ سفیدی به سر داشت، از تمام هیئــت او کمال خوش منظری و طبع نجیب ورأفت و حلم هویدا بود به طــــرف دست راستش شخص بلند قامت و باریک اندام نشسته بود.

دیدگاهتان را بنویسید